Privacyverklaring tgv de AVG

Privacy verklaring 

Nordic Walking Riem Vis hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.

Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze activiteiten. Ten aanzien van deze gegevens geldt Nordic Walking Riem Vis als verantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving. Voor vragen zijn wij als volgt bereikbaar:

 Doel gegevensverwerking

Nordic Walking Riem Vis verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de administratie van leden, vrijwilligers, deelnemers aan activiteiten en om te informeren over (wandel)activiteiten.

Als je een (web)formulier invult of een e-mail stuurt, verwerken wij de gegevens die je ons toestuurt op een wijze als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de afhandeling of de verdere verwerking in onze administratieve systemen.

De persoonsgegevens die wij van je kunnen vragen zijn, afhankelijk van de aard van het (web)formulier of de inhoud van je bericht: naam, telefoon, e-mail. Zo nodig je adresgegevens

Uitwisselen van persoonsgegevens met derden

Wij gebruiken persoonsgegevens om de leden en belanbgstellende op de hoogte te houden van activiteiten. Voor de nieuwsbrieven  maken we bijvoorbeeld gebruik van  LaPosta.

Met andere derden delen wij geen persoonsgegevens, tenzij je daar specifiek toestemming voor hebt gegeven. Je kunt deze toestemming op ieder moment intrekken.

Met derden sluiten wij verwerkingsovereenkomsten. Daarin maken we afspraken met betrekking tot de naleving van de AVG.

Bewaren van persoonsgegevens

De door jou verstrekte persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn gevraagd.

Nieuwsbrief

We sturen aan leden periodiek een Nieuwsbrief met verenigingsinformatie. Indien je die niet wenst te ontvangen, kun je je daarvoor eenvoudig afmelden. Bij iedere nieuwsbrief wordt een uitschrijflink opgenomen.

Cookies

Wij gebruiken alleen functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming nodig.

Wil je helemaal geen cookies? Informatie omtrent het uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van je browser.

Als je alle cookies uitzet, is  het mogelijk dat niet alles goed werkt.

Social Media

We delen zonder toestemming geen persoonsgegevens, waaronder foto’s via WhatsApp, Facebook of andere social mediakanalen. We vragen leden en deelnemers aan de activiteiten hierop steeds alert te zijn en ook zélf voor plaatsing altijd eerst toestemming te vragen van betrokkene(n).

Beveiligingsmaatregelen

De gegevens die je op een webformulier invult, worden verstuurd via een beveiligde verbinding. De beveiliging van je gegevens blijft ook daarna punt van onze aandacht: je persoonsgegevens mogen niet verloren gaan of in onbevoegde handen komen. We zorgen voor passende beveiliging - ook voor persoonsgegevens die op papieren formulieren vastliggen - en monitoren of onze gegevensbeveiliging voldoet en goed wordt uitgevoerd. We besteden aandacht aan bespreekbaarheid ( bijvoorbeeld via de nieuwsbrief)  en voorbeeldgedrag bij het omgaan met persoonsgegevens.

Bij een onverhoopt beveiligingsincident werken we volgens een incidentenprotocol.

Links naar andere websites

Op deze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Nordic Walking Riem Vis. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. We raden je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van je persoonsgegevens door andere organisaties.

Inzagerecht, correctierecht en recht om vergeten te worden

Indien wij persoonsgegevens van jou verwerken, heb je de mogelijkheid je gegevens in te zien of te wijzigen of ons te verzoeken gegevens te verwijderen. Een verzoek daartoe kun je indienen door een e-mail te sturen aan info@nordicwalkingriemvis.nl  Wij kunnen je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van het privacybeleid

Nordic Walking Riem Vis past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen je per e-mail en via de website te informeren. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de meest recente versie.

Deze versie is van 24 mei 2018.