Test uw conditie door middel van de 2 km UKK- wandeltest

Zie onder het hoofdstukje AGENDA voor data waarop en waar deze test plaatsvindt.
Er is een open inschrijving. 

Deze test meet de fitheid van mensen
De test kan een eerste stap zijn om in de nabije toekomst, op een verantwoorde manier, wat meer aan lichaamsbeweging te doen. Deze test zal in de komende tijd periodiek herhaald worden. 

Binnen 'Sportief Wandelen' wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de Finse UKK wandeltest. Vrijwel iedereen, van jong tot oud, kan deelnemen aan deze eenvoudige wandeltest. De test bestaat uit twee kilometer wandelen in een zo hoog mogelijk gelijkmatig tempo. Na afloop van de twee kilometer wordt de hartslag gemeten. Op basis hiervan, gecombineerd met de gelopen tijd, het lichaamsgewicht en de lengte van de deelnemer, wordt uw fitheidsindex berekend. Met het berekende indexcijfer, gekoppeld aan uw persoonlijke wensen en doelen, kan een op maat gesneden bewegingsadvies worden opgesteld. 

De test staat onder leiding van een UKK-testleider. Hij kan u onder meer adviseren over de mogelijkheden van trainingen 'Sportief Wandelen' en ‘Nordic Walking’. De wandelgroepen staan onder leiding van een paramedisch geschoolde begeleider, die erop toeziet dat er verantwoord getraind wordt. 

Inhoud en achtergrond

De 2 km test Sportief Wandelen is ontwikkeld door het Finse UKK (Urho Kaleva Kekkonen) Instituut en is wetenschappelijk bestudeerd en in 1993 op gepromoveerd. Er is aangetoond dat deze test nauwkeurig, betrouwbaar, eenvoudig uitvoerbaar en veilig is.
Op het moment wordt de UKK 2 km wandeltest in diverse Europese landen gebruikt in de eerstelijns gezondheidszorg en in de bedrijfsgezondheidszorg. Ook wordt de test gebruikt in revalidatie- en gezondheidscentra en als onderdeel van vele gezondheidsbevorderende programma’s. In Nederland wordt de test afgenomen door een speciaal door het NOC*NSF opgeleide UKK- testleider.

De uitvoering van de test gaat als volgt: na een medische screening door middel van een vragenlijst worden lengte en gewicht gemeten. Vervolgens moet er door de deelnemers een afstand worden afgelegd van 2000 meter (ongeveer 15-20 minuten). Men krijgt de opdracht om deze afstand zo snel mogelijk te wandelen, waarbij gedurende het gehele traject een zelfde tempo wordt aangehouden. Tempoversnellingen geven namelijk een verstoring van het testresultaat. Na 2 km wordt de wandeltijd genoteerd en de hartslag gemeten. Gezamenlijk geven deze variabelen samen met leeftijd, geslacht, lengte en gewicht via een formule de hoogste betrouwbaarheid van de max. zuurstofopnamecapaciteit uitgedrukt in een fitness index, welke is verdeeld in 5 groepen.

<70 Aanzienlijk minder dan gemiddeld
70-90 Iets minder dan gemiddeld
90-110 Gemiddeld
110-130 Iets beter dan gemiddeld
>130 Aanzienlijk beter dan gemiddeld

Ontwikkeling van de test

De beste indicatie om de lichamelijke fitheid (lees: conditie) te meten is om de maximale zuurstofopnamecapaciteit te bepalen, of te wel de VO2 max. Dit is de graadmeter voor een goed werkend hart-long systeem, dat optimaal moet presteren bij lichamelijke inspanning. In het Sportief Wandelen is het lichaam aangewezen op het transport van zuurstof (O2) naar de spieren om de gevraagde arbeid te kunnen leveren. Conditie van hart, longen, bloedvaten en het zuurstofopnamevermogen van de spieren bepalen grotendeels de mate van de te leveren arbeid: de zuurstofopnamecapaciteit. 
Er zijn vele manieren om deze maximale zuurstofopnamecapaciteit te meten. Dit zijn echter tijdrovende en financieel kostbare meetmethodes en het is niet zonder risico, gezien de zware belasting voor het lichaam. Daarom zijn er submaximaal testen en veldtesten ontwikkeld. Bekend is de Coopertest (12 minuten hardlopen) maar ook de Astrandtest, Stappentest end Shuttle-runtest zijn hier voorbeelden van. In Finland is er deze test ontwikkeld die minder nadelen had dan de eerder genoemde methoden. De belangrijkste nadelen aan de bestaande testen waren de kosten en de grote belasting van het lichaam, waardoor onder andere ouderen niet konden deelnemen.
De onderzoekers gingen bij het ontwikkelen van de 2-km Sportief Wandelen uit van de volgende punten:

  • De test moest bruikbaar zijn voor personen in de leeftijd van 20-65 jaar, zowel voor getrainden als ongetrainden en er mochten geen specifieke voordelen behaald kunnen worden, zoals bij bepaalde fietsproeven wel het geval is (fietsers zijn in het voordeel)
  • De test moet overal afgenomen kunnen worden, zonder kostbare investeringen in apparatuur.
  • De test moet door grote groepen mensen gedaan kunnen worden met daaraan gekoppeld lage kosten per persoon. De kosten zijn 7 euro per deelnemer.
  • De uitkomsten van de test moeten een prikkel zijn tot verdere verbetering van de lichamelijke conditie.

Het blijkt dat de 2 km test Sportief Wandelen, aangevuld met simpele metingen een geschikt en nauwkeurig alternatief is om het functioneren van het hart-long systeem bij gezonde personen te meten en hierdoor een schatting van de lichamelijke fitheid te maken. Belangrijk bij het uitvoeren van de test is de motivatie van de deelnemer. Veel van de deelnemers aan de test zetten het tempo bij de eerste keer vaak te laag in waardoor de wandeltijden tegenvallen en de hartslagtellingen te laag uitkomen. De testen die volgen blijken enorm stimulerend te werken en zullen dan ook tweemaandelijks worden herhaald. De wandeltest is dan ook een goed instrument om de vorderingen op het gebied van uithoudingsvermogen over een langere periode vast te leggen.

Als een deelnemer de wandeltest heeft gedaan dan is er een zicht op zijn/haar prestaties en kan er een goede start gemaakt worden met bijvoorbeeld trainingen Sportief Wandelen. 

Voor veel mensen met gezondheidsklachten is deze test ook toegankelijk. Bij mensen die bètablokkers of andere medicijnen gebruiken die de hartslag beïnvloeden, is deze test onbetrouwbaar. Bij toepassing van de test kan echter alleen de wandeltijd worden gebruikt om een idee over de fitheid te verkrijgen. Patiënten met hartklachten worden alleen toegelaten als er een verklaring van hun behandelend arts is.